Thông Tin S6 Edge+ G928T Xóa Tài Khoản Google Account Ok
Fix lổi FAP Lock On
Fix lổi RECOVERY IS NOT SEANDROID ENFORCING
Fix lổi KERNEL IS NOT SEANDROID ENFORCING
Fix lổi Custom binary blocked by FRP Lock


Hình ảnh remove Account Google thành công Samsung Galaxy S6 Edge+ G928T T-Mobile

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]