giúp em ip4s k báo sac tắt nguồn ghip sac len nguon không báo sạc

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]