tình hình là em kiểm tra con c3 này nó mất trở vòng ngoài ai đã gặp hoặc làm qua con này câu vào điểm nào xin chi em phát thanks all


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]