Fix lỗi chớp tắt Sony Ericsson Xperia arc S LT18i ok

PLEASE ATTACH TURNED OFF PHONE NOW
PRESS AND HOLD "BACK" OR "VOLUME DOWN" BUTTON ...
RUNNING S1_EROM VER "R9B031"
EROM_AID : 0001
LOADER_AID : 0001
SW_AID : 0001
CUST_AID : 0001
SIM_LOCK_AID : 0001
DEVICE ID: 27DF06909FE5EAEFD78CAEADFA99CCAE4B203256
FLASH ID: "002C/00B3"
LOADER VERSION: "R4A069"
PHONE IMEI : 3534400538xxxx
writing "D:\SOFTWARE MOBILE\FLASH FILE\SETOOL\Sony\LT18_xperia_arc_s...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]