AE nào có link cho e xin, e lên samfirmware down về nhưng chỉ có 1 file duy nhất! Thanks

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]