nhận khách phá mã bảo vệ + thay màn hình tưởng ngon ăn chạy xong để thay màn té ra máy lock.Tính ra trả được bao tiền lấy cái màn hình đã 170k ai rảnh không qua tem giúp mình với.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]