- Nếu không có zắc thay ae gỡ cả 2 con.
- Nếu có zắc thay mà không hết ae gỡ con trong ô màu vàng.
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]