Máy mình là M7 quốc tế tình trạng mất sóng do ko có imei và baseband đã up rom stock các kiểu vẫn vậy ace cao thủ xin chỉ giáo


C:\adb>fastboot getvar all
(bootloader) version: 0.5
(bootloader) version-bootloader: 1.61.0000
(bootloader) version-baseband: 4T.35.3218.16
(bootloader) version-cpld: None
(bootloader) version-microp: None
(bootloader) version-main: 7.19.401.30
(bootloader) version-misc: PVT SHIP S-OFF
(bootloader) serialno: SH41MW900592
(bootloader) imei: 354439058402571...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]