Remove Account, thoát tài khoản Google Samsung Android Lollipop 5.1.1 chưa đến 10 Phút = Done

Có cái Clip này thì ai ai cũng làm đượcCác thứ cần có: Sdcard và cái đầu thẻ nhớ như hình dưới, nếu không có thì dùng cap OTG

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Download:[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Copy app vừa download ở trên vào thẻ nhớ rồi kết nối...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]