. Máy tình trạng treo úp rom qua sp plash tool và miflash không được, mount data / system lỗi ko nạp được rom thông qua recovery stock lẫn cook, múc 1 hồi lên luôn [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


C:\Program Files (x86)\Minimal ADB and Fastboot>fastboot reboot
rebooting...

finished. total time: 0.005s

C:\Program Files (x86)\Minimal ADB and Fastboot>C:\Users\Dell_64\Downloads\wt880
47_global_images_V6.6.6.0.KHJMICF_20150626.0000.4_ 4.4_global_e2a10aa5a0\wt88047_...[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]