Vừa nhận khách con Note2 N71oo mất boot repair nạp boot lại xong! nạp file cú treo hoài! các bác có file nào đủ file share em nạp vào con này với! thank mọi người

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]