• Nhấn và giữ cùng lúc 2 phím là phím Nguồn + phím Giảm âm lượng. Khi điện thoại rung lên thì thả 2 phím trên ra. Tiếp theo đó bạn hãy nhấn và giữ phím Giảm âm lượng. Khi điện thoại xuất hiện dấu chấm than (!) hiển thị trên màn hình thì bạn hãy thả phím giảm âm lượng ra
  • Tiếp theo đó nhấn trình tự các phím theo thứ tự sau: ->Tăng âm lượng ->Giảm âm lượng ->Nguồn ->Giảm âm lượng >> done
  • nhằm bài viết sinh động hơn, công thêm kinh kiệm cho 1 số ít anh em chưa gap
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]