Selected model: I317
Selected port: COM3 Z3X BOX Serial Port
Selected port speed: 115200
Searching ADB device... OK
Reading phone info...
Model: SAMSUNG-SGH-I317
Android version: 4.4.2
Product code: SGH-I317ZWAATT
Phone version: I317UCUBMJ4
PDA version: I317UCUCNE5
CSC version: I317ATTCNE5
IMEI: 353800051947162
Phone S/N: R21CC66FE4H
Checking Super user right... true
Backuping MMCBLK... OK
Writing data to phone... OK
Rebooting phone... OK
Waiting phone... OK
Bypass MSL... OK
Unlocking... OK...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]