Samsung Note 3 N900 Update 5.0 Stock Ok:



1/ Nạp Rom Stock:

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]



2/ Nạp Recovery Custom:

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]



3/ Up Rom 5.0:

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

4/ Up Recovery Stock:
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

5/ Fix lỗi màn hình đen sau khi up rom: ( Bước này quan trọng nhất, quên bước này...​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]