N910A stuck logo, bootloader cao nhất OC6, cháy gì cũng fail, lôi cái file full ra N910AUCU2COC6 1 cước 1 tỉnh ngay[/FONT]

[FONT=Times New...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]​[/CENTER]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]