[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Mã:

RUNNING v 1.1405/01.15/UNI
CARD SERIAL 00118508
USBFLASH DRIVER VERSION 02.02.00aa.05
SIGNED MODE (USING SERVER)
ALTERNATIVE SECURITY BYPASS ENABLED
CFG:110010000000
DETACH USB CABLE FROM PHONE
REMOVE BATTERY FROM PHONE
ATTACH TESTPOINT
PRESS "READY", THEN ATTACH USB CABLE TO PHONE
PROCESSING ......
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]