Operation: Unlock
Selected model: SGH-T889
Selected port: COM58 SAMSUNG Mobile USB Serial Port
Software version: 22.6

Reading phone info...
Reading IMEI... OK
IMEI: 354340050298944
Reading security... new type
Bypassing... OK
Unlocking... OK
Reseting... OK
Unlock done [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]