Samsung Galaxy E5 E500H Fix Xóa bỏ Tài Khoản Account Samsung Ok .
Sau khi fix Up rom hay Reset máy sẽ không bị khóa lại .
Sau khi fix imei trùng máy .
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]