mình đã hard reset và up lại rom rồi mà không đươc vẫn bị mã anh em nào có giải pháp nào xin giúp với


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]