tình hình e nhận cái máy treo logo e đã flash qua [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] mà vẫn vậy e đã flash lại 2 lần nó vẫn bị tình trạng cũ a e nào giúp e tí :x


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]