đang dính con này flash không lên ae có file SO-02C_4.0.1.C.1.9_docomo.ftf xin up giúp,xin cảm ơn

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]