Mã:
(bootloader) version: 0.5
(bootloader) version-bootloader: 1.56.0000
(bootloader) version-baseband: N/A
(bootloader) version-cpld: None
(bootloader) version-microp: None
(bootloader) version-main:
(bootloader) version-misc: PVT SHIP S-ON
(bootloader) serialno: FA35GS914045
(bootloader) imei: 9900014681xxxxx
(bootloader) meid: 9900014681xxxx
(bootloader) product: m7_wls
(bootloader) platform: HBOOT-8064
(bootloader) modelid: PN0720000
(bootloader) cidnum: SPCS_001
(bootloader)...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]