Nhờ ace cho xin cách giải quyết e này với . tình trạng máy mử nguồn thì ăn nguồn chờ khá nặng tới 0.3 - 0.4A lận (k có sim và tắt WF nhé) và nóng máy . E đã nhấc mấy con Diod và tụ ngay chân pin, chân sạc và cả chân sạc , nhấc Cam và Loa ra (còn main không) mà vãn thế . SỜ thấy con nguồn nóng e đào lên thay con khác mà tình trạng vẫn thế . Xin ace hướng dẫn tiếp giùm với .


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]