như tiêu đề tình trạng máy rớt nước mất trở [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] ae ai có sơ đồ giúp e đo coi nó đi đâu thank ạ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]