Tiếng Việt i8262DZCKMDI 4.1.2 Edit
Việt Hóa Trên Rom Stock
i8262DZCKMDI 4.1.2
Không Mất Tiếng Việt
i8262D Khi Hard Reset...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]