Gặp cây Tab Android TV Wifi mã bảo vệ Format ok
Post cho có thông tin ace gặp mạnh tay mà báo giá khách :D

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Mã nguồn HTML:

you can Set Formatting Addr
Waiting for USB Port...
Set MediaTek DA USB VCOM (Android) (COM7)
Please Hold "ON" to connect with the phone...USB
Unstable comport
you can Set Formatting Addr
Waiting for USB Port...
Set MediaTek PreLoader USB VCOM (Android) (COM5)
Please Hold "ON" to connect with the phone...USB
Connected to Phone.
CPU: MT6575 SW:E201 Ver: CB00
Downloading Boot8 ...
Nand Flash Type: [SAMSUNG] K9K4G16
Nand Flash Code: 00AD00BC(00900055)
Nand Flash Size: 0x21000000 Hex Bytes
INT/EXT RAM Size: 0xC4800+0x0
Formatting Nand Flash...
Format Satrt Addr£º0x149A0000, Size: 0xA6A0000
Format nand OK

Dung nhan em nó bên dưới :D

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]