nhờ cao thủ giú rùm e con nokia x không nhận cả hai sim em tim ic sim mà không biết e nó nằm ở vị trí nào mong bác nào có sơ dồ hoặc hình ảnh cho em xin cái đẻ thay cho khách ah .cảm ơn cac bấc trước


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]