mới lâm nạn con này. bỏ vào atf chạy phát thì ra như sau
Nokia Phone Info Mode Initiated...
Please wait upto 15 Seconds for SW Reset


1. Press and Hold the VOLUME DOWN and POWER
2. Wait until the Phone Reboots...
3. Wait until you see BIG "NOKIA" Logo
4. Stop Pressing the Buttons...
IMEI: 359205055012159
Version: 1.1.1.3
Product Code: 059S357
Module Code: 0205435


Continuing Previous Boot...
Please wait upto 30 Seconds for Boot Re-entry


Boot Flash Mode Successful...
Buffers Flushed OK...


Phone Info Query Start...
Blocks Returned: 0x07 Blocks
Block ID 0x01 : 00241000
Block ID 0x02 : 00240000
Block ID 0x03 : 00E90000
Block ID 0x05 : Nokia.MSM8227.P6036.1.2
Block ID 0x0D : 0001
Block ID 0x0F : 0301010100000101FF
Block ID 0x10 : 0100130000
Checking SD Card Size...
Card Size: 0x00000000
Checking Platform Security Status...
Platform Secure Boot Status: Active
Secure FFU EFUSE Status: Active
Debug Status: Active
RDC Status: Not Active
Authentication Status: Not Active
UEFI Secure Boot Status: Active
Checking Secure FFU Mode...
Secure FFU Mode :
Query Flash App Information...
Flash App Information: 02010F011C00
UEFI App: FLASH APP
Flash App Protocol Version: 1.15
Flash App Implementation Version: 1.28
Query ROOT KEY HASH...
ROOT_KEY_HASH: F771E62AF89994064F77CD3BC16829503BDF9A3D506D3FACEC AEF3F808C868FD
Query PUBLIC ID...
PUBLIC_ID: 561BFCECF39010CA356A5DD8DFD4BE83E788BC44
Query eMMC Info...
EMMC Manufacture ID: SAMSUNG
EMMC Product SN : C660BCE1
EMMC_SIZE: 8 Gigabytes
Query Battery Charge Status...
BATTERY CHARGE_STATUS: 6%


Sending Image Signatures...
ERROR: Flash Signature Block REJECTED! (0x11068000000E00000000)
This Flash File is NOT COMPATIBLE with this Phone.
ERROR: Flashing Failed!

sau đó màn hình điện thoại hiện cái chữ nokia to chà bá lửa rùi đứng ở đó luôn.

ko biết kiểu này có cứu được ko?


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]