sky a850l mất mấy tụ giống như hình >>>chập nguồn anh em ai có main xem giùm mình mâý
con tụ trở đó giống ccon nào cho hình ảnh luôn ạ
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]