Máy khách mang vào, bị rơi nước dùng mấy ngày thì bị lỗi cảm ứng. Lúc bấm được lúc không. Thay cảm ứng, up rom, gờ chân sạc, tai nghe vẫn bị. Nhờ ace 4rum giúp đỡ bước tiếp theo.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]