nokia 310 bi mật khẩu e buscheck không được.

Bác nào biết pinout chỉ cho em với.
thank nhiều.


Then Perform Steps 1, 2, 3 and 4...


1. Remove USB and Battery...
2. Insert USB.
3. Insert Battery. (Some phones boot automatically)
4. Please Power on phone shortly...


AdvanceFBox SendBootCodeEx
InitialiseBootstrap_DCT5 DIR
BootFlashMode_DCT5
ERROR: BOOTROM NOT DETECTED
AdvanceFBox SendBootCodeEx
InitialiseBootstrap_DCT5 DIR
BootFlashMode_DCT5
ERROR: BOOTROM NOT DETECTED
AdvanceFBox SendBootCodeEx
InitialiseBootstrap_DCT5 DIR
BootFlashMode_DCT5
READING BOOTROM


BootFlashModeDCT5Ex Succeded After 2 Tries
SYSTEM_ID_RESPONSE_BB5 (0xC0) - 82 (0x52) bytes returned
Number of Sub Blocks 5 (0x05)
1 SYSTEM_ASIC_ID 01
Block Length : 21 (15)
BB ASIC Index : 0 (00) CMT
ID DWORD 0 : 00000C20
ID DWORD 1 : 16100040
ID DWORD 2 : 49B22109
ID DWORD 3 : 9262E164
ID DWORD 4 : 1BCD1100
2 PUBLIC_ID 12
Block Length : 21 (15)
BB ASIC Index : 0 (00) CMT
ID DWORD 0 : 2BCF6CEC
ID DWORD 1 : F1EEAD53
ID DWORD 2 : 49B22109
ID DWORD 3 : 9262E164
ID DWORD 4 : 1BCD1100
3 ASIC_MODE_ID 13
Block Length : 2 (02)
BB ASIC Index : 0 (00) CMT
Mode Id : 00
4 ROOT_KEY_HASH 14
Block Length : 17 (11)
BB ASIC Index : 0 (00) CMT
Hash : 12 5F C7 26 05 B5 C4 E4 8A 9E 02 25 08 4D 25 79
5 ROM_ID 15
Block Length : 9 (09)
BB ASIC Index : 0 (00) CMT
CRC 0 : 53588225
CRC 1 : 2F54C676
CMT Secondary Loader: C:\AdvanceBox Turbo Flasher\Nokia\BB5_Loader\New\XG223_v11_usb2nd.fg
Secondary Loader Sent....
CMT Algorithm Loader: C:\AdvanceBox Turbo Flasher\Nokia\BB5_Loader\New\XG223_v11_usbalg.fg
ERROR: Algorithm Loader Failed!
Flashing Failed....


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]