File được build tar từ Windows
Chỉ thêm Tiếng Việt, 1 file duy nhất up qua odin


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


Demo:


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]