em nokia 1110i rớt nước hiện chế độ tai nghe,ae nao làm qua rồi chỉ giúp phát


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]