nhận cái 625 vô nước sấy khô mất mic,đã thay nguyên vỷ mạch ở dưới mà củng không được,không biết vô con ic nào,anh em nào làm qua xin chỉ giúp với


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]