Unlock mở mạng Samsung Galaxy S5 Active LTE-A Docomo SM-G870D SC-02G ok

Mã:
Model: SM-G870D
HWID: C160859B4E8CC61
Imei: 3540570605xxxx
Starting unlock process.
Msladdress READED OK.
Sending data to server.
Sending Authorization to the phone.
Phone authorized OK.
Checking status of simlock.
Simlock status: NA.
Unlock Done.
If phone ask for code, enter 00000000.
Restarting phone.
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]