HTC One M8 Verizon (m8_wlv) s-off + TWRP + Rom 5.0.2 Tiếng Việt


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
C:\adb>cmd
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\adb>fastboot getvar all
INFOversion: 0.5
INFOversion-bootloader: 3.19.0.0000
INFOversion-baseband: 1.12.20.1211
INFOversion-cpld: None
INFOversion-microp: None
INFOversion-main: 4.17.605.5...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]