[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
1. Turn phone on.
2. Enter *#782872# it will switch mode to Qualcomm and Confirm.
3. Connect phone to PC, install drivers if needed.
4. Select S8600 as your model.
5. Press Unlock to Direct Unlock then Enter 00000000.
6. When Successful your is UNLOCK.

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]