tình hình máy đang xài bình thường ,chỉ có cái hao pin để qua đêm dựt khoảng 20% ,sáng tháo ra thay pin lắp lại báo đang tìm kiếm hoài luôn , A e giúp đỡ với kiểm tra tiếp xúc ăng ten bình thường ...


Bài viết sai Box . Đã move


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]