nhờ ae trợ giúp gấp gấp con c2-00 pin đầy nhưng lắp vào báo pin yếu tắt nguồn bệnh này lần đầu tiên e gặp ae đã làm qua rồi xin chỉ bảo e với xin cảm ơn


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]