Mở mã bảo vệ Sony Xperia Z3 Compact D5833 chưa tới 10 giây done

Mã:
28/013/2015 20:13:45 - INFO - Flashtool Version 0.9.18.6 built on 30-05-2015 22:30:00
28/013/2015 20:13:46 - INFO - Executing search strategies to find proxy selector
28/013/2015 20:13:47 - INFO - No proxy found for IE. Trying next one
28/013/2015 20:13:47 - INFO - No proxy found for firefox. Trying next one
28/013/2015 20:13:47 - INFO - No proxy found for java. Trying next one
28/013/2015 20:13:47 - INFO - Syncing...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]