nhận máy sạc không báo gì đã câu tắt đủ kiểu,đo đạc thấy thiếp ap 5v đường sạc tổng trở các chân đầy đủ thiếu mỗi áp,ae làm qua cho hoi áp này lấy ở đâu. [IMG][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][/IMG]
[IMG][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][/IMG]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]