[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Selected model: D900E
Selected com port: COM21
Selected speed port: 921600
Please, connect phone and press shortly power button
Phone Detected
Sending loader1... OK
ARM version 3B11
Sending loader2... OK
Flash ID: 00EC2206000100000034
Phone IMEI -> 35331703133699
Phone SW -> D900EAGIE1
Langpack-> Not found langpack !
Phone HW -> MP 0.300
Phone BT ADDR -> 0012-47-000001
Phone WI-FI ADDR ->
[NET LOCK]:13505180,13505180,
[SIM LOCK]:00000000,00000000,
[PHONE...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]