Nhận máy tình trạng treo logo, hên là còn adb ^^, 1 nhát tới đích

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]