S6 EDGE G925X Live Demo Unit bị treo logo,bootloop,stuck logo samsung fix lổi ok.Convert sang các model khác đều treo fai flash fullfile kèm pit G925X nó mới chịu tỉnh [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

BL_G925XXXU1AOC6_LLK_CL4260274_QB4268704_REV02_use r_low_ship.tar
AP_G925XXXU1AOC6_LLK_CL4260274_QB4268704_REV02_use r_low_ship.tar
CSC_PAP_G925XPAP1AOC6_LLK_CL4260274_QB4268704_REV0 2_user_low_ship.tar
ZEROLTE_EUR_LDU.pit


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]