HTC Butterfly Verizon (HTC Droid DNA) Rom 4.4.2 + Fix USSD *101#


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


Reading information...
Using Fastboot mode...
Reading common information
(bootloader) version: 0.5
(bootloader) version-bootloader: 1.57.0000
(bootloader) version-baseband: 1.02.01.0207
(bootloader) version-cpld: None
(bootloader) version-microp: None
(bootloader) version-main: 4.09.605.1...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]