thêm info
Máy 4.0.4 .4.1.2-> root bằng Kingo Root
TV : I497UMAMA1_I497JDIAMA1_JDI_Android_4.0.4.oct
Hoặc : APK Việt Hóa I497UCLJ3 tải

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]