LG G Pro F240 Mất Boot Repair Không Tháo Máy Ok

Writing BOOT section. Please wait...
Canceled...
Disconnected
Selected device model: LG F240L USB
Connecting. Please wait...
Interface : USB
CPU : Qualcomm APQ8064
Storage Device: Unknown eMMC 032G94
Device ID : 00113001
Block size : 512 bytes
Blocks : 61071360
Storage size : 29.1 Gb
Opening "C:\Program Files\Firmware\LG_F240L_Repair" file...
Writing BOOT section. Please wait... Done
Disconnected
Repair done....

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]