- Anh em làm Việt Hoá thì sẽ gặp SecContacts ver 5x bị mất icon khi chép vào phone, mặc dù trong quá trình làm không thấy lỗi gì.
- Cách fix thì rất phức tạp nên mình viết ra tool này cho công việc đơn giản hơn.
- Sẳn tiện viết thêm phần nhỏ vào tool Read & Write eMMC để học hỏi thêm.[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]