nay nhận e lumia 435 sac không đầy
cuối cùng cũng done
đo áp sặc vẫn có 5v xuất ra chấn pin thấy chập chờn lúc đk lúc không
câu theo hình ok
chia sẻ a e ai pyt rùi xin chém nhẹ tay nhá

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]