Boot Check, Please wait...
MCUID Response
-------------------------------------
MessageID : 92
msbUPP_ID : 22
lsbUPP_ID : 93
-------------------------------------
Boot OK


Boot File: D:\AdvanceBox Turbo Flasher\Nokia\DCT4_Loader\u3_2nd.fia
DataLen : 000009D8
Secondary Loader Sent...
Boot OK!
MCU_CONFIGURATION_RESPONSE_DCT4_MUL3
DCT4 Mess 9F MUL3 Mess 9F
TransMode : 03
NumFlash : 02
DevAddr0 : 01
ManuId0 : 0020 - ST
DevId0 : 8828 - Type not in database
ExtId0 : 0000
RevId0 : 0321
SectorSize0: 10
Reserved0 : 00
DevAddr1 : 02
ManuId1 : 0000 - Flash
DevId1 : 0001 - not used
ExtId1 : 0000
RevId1 : 0000
SectorSize1: 00
Reserved1 : 00
ExtBUSC : AD 7E B6 1A 23 10 03 40 C6 05 E4 01 20 A2 65 14
CheckSum : 96
ReceiveConfigurationResponse_DCT4 - FLS1_NO_ERROR
SearchForBootstrap_DCT4 : No Error
Algo Match File : D:\AdvanceBox Turbo Flasher\Nokia\DCT4_Loader\u3_st_i.fia
ALGO SENT..
FAILED...


BUSCheck FAILED
nhờ anh em rành dòng này xem hộ giúp, máy hay mất nguồn làm chân lại ra thế này ah


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]